Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí (myšlení, cit, vnímání a intuice) a pochodů na organizmus

Tzv. psychosomatická medicína potvrdila vztah mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami, později byla do tohoto vztahu přidaná i sociální složka.

Podle Bohumily Baštecké a Petra Goldmanna (2001) je zdraví spojením čtyř hlavních oblastí: těla, osobnosti, vztahů a ducha (tzv. biopsychosociálně spirituální model). Tyto složky jsou chápané jako systém, který je integruje.

Jedna z teorií Davida Seedhouse považuje zdraví za osobní sílu či určitou schopnost těla, intelektu a nebo metafyziky. Podle Jara Křivohlavého (2001) existuje těchto teorií až sedm:

  1. Zdraví je pojato touto teorií jako synonymum pro určitý druh síly různé intenzity, která může být oslabována a nebo znovu získaná a která pomáhá člověku překonávat překážky.
  2. Zdraví zosobňuje vnitřní duchovní sílu, která bývá pojmenována i jako schopnost přizpůsobení a nebo vitalita projevující se až v zátěžových situacích za účelem dosahování vyšších cílů.
  3. Zdraví je charakterizované jako odolnost člověka, která chápe životní úlohy jako výzvy.
  4. Vyjadřuje schopnost člověka spojit a přizpůsobit prostředí a životní styl.
  5. Představuje integraci dobré tělesné kondice, duševní pohody a určité připravenosti.
  6. V tomto pojetí zobrazuje zdraví hmotný majetek či statek, který člověk používá. Může být ve formě lékařského zákroku, léčiv a nebo léčebných kúr.
  7. Zosobňuje biopsychosociální strukturu a nejen jako nepřítomnost chorobných příznaků.

Z těchto sedmi teorií vytvořil Jaro Křivohlavý svoji vlastní definici zdraví:

„Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duševní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimálně kvality života a není překážkou osobnímu snažení druhých lidí.“

Pro domluvení individuální konzultace použijte uvedené kontakty. Věřím, že společně najdeme porozumění tomu, čemu možná ještě nerozumíte. 🙂